Nonfarm Payroll

Nonfarm Payroll to termin używany w Stanach Zjednoczonych odnośnie zatrudnienia poza sektorem rolniczym. U.S. Bureau of Labor Statistics przygotowuje comiesięczne dane dotyczące zatrudnienia w sektorach pozarolniczych jako część raportu o kondycji rynku pracy który wykorzystywany jest jako wskaźnik stanu zdrowia ekonomicznego USA. Dane Nonfarm Payrolls przedstawiane są w każdy pierwszy piątek miesiąca (z okazjonalnymi wyjątkami).

Wykres przedstawia zmiany ilości zatrudnienia
a) w ujęciu miesięcznym w ostatnich 10 latach:

Źródło: www.tradingeconomics.com

Źródło: www.tradingeconomics.com

b) w ujęciu miesięcznym od 1939 roku:

Dane dotyczą około 80% pracowników którzy stanowią praktycznie całe PKB Stanów Zjednoczonych. Statystyki obejmują również które sektory odpowiadają za największy wzrost/spadek zatrudnienia. Wykaz sektorów w raporcie obejmuje m.in. usługi profesjonalne i biznesowe, opiekę zdrowotną, działalność finansową, górnictwo, budowę, produkcję, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i magazynowanie, czy rekreacje. Znajdziemy również w raporcie informację o długości przeciętnego tygodnia pracy i średnich zarobkach. Często porównuje się NFP do ADP National Eployment Report. Jednak odchyły stosunków tych 2 wskaźników jest tak duża, że nie zaleca się przewidywania NFP na podstawie wcześniej opublikowanych odczytów ADP National Employment Report.

Spodziewany efekt
Aktualnie > Prognoza = Wzrost wartości waluty, indeksy rosną, obligacje spadają
Wyższa wartość = Inflacja wzrasta = Zwiększenie stóp procentowych
Niższa wartość = Inflacja spada = Zmniejszenie stóp procentowych


Gross domestic product

Gross domestic product, czyli produkt krajowy brutto to w ekonomii jeden z głównych danych ekonomicznych pokazujących efekty pracy społeczeństwa danego kraju. PKB pokazuje złączoną wartość usług i dóbr wytworzonych przez przedsiębiorstwa na terenie danego kraju, niezależnie od tego kto jest ich właścicielem. Istnieją dwa rodzaje obliczania PKB:
– PKB nominalny – obliczany według bieżącej wartości pieniądza
– PKB realny – obliczany według bieżącej wartości pieniądza, ale oczyszczonej z wpływu inflacji.

Produkt krajowy o wartościach realnych oblicza się poprzez podzielenie PKB nominalnego przez indeks cen. Wysoki wzrost wskaźnika PKB spowodowany jest wysoką konsumpcją podmiotów gospodarczych (wraz z gospodarstwami domowymi), co z kolei przekłada się na wysokie zyski firm w danym kraju. Firmy które wygenerowały duże zyski są wstanie je zainwestować lub przeznaczyć na dalszą konsumpcję. Jednak szybki wzrost gospodarczy może spowodować presję inflacyjną, co w efekcie może zmusić bank centralny do zmian obecnych stóp procentowych i niedopuszczenia do przegrzania gospodarki.

PKB jednak nie jest jednak najlepszym sposobem do porównania zamożności krajów gdyż
– Nie uwzględnia wpływów płynących z szarej strefy
– Nie uwzględnia ilości czasu pracy poświęconego na wytworzenie dóbr i usług
– Nie uwzględnia kosztów zewnętrznych, np. emisji szkodliwych spalin, hałasu itp.
– Nie uwzględnia rozwarstwienia dochodów w społeczeństwie
– Nie uwzględnia różnic cen w poszczególnych
– Nie uwzględnia tego, że część PKB jest transferowana w formie zysków za granicę
– Nie pokazuje jakości dóbr i usług

Publikacja PKB podzielona jest na 3 części
– Advenced GDP – wstępny szacunek wartości PKB za dany okres
– Preliminary GDP – wstępny szacunek wartości PKB za dany okres
– Final GDP – finalna wartość PKB za dany okres

Spodziewany efekt
Aktualnie > Prognoza = Wzrost wartości waluty
Wyższa wartość = Inflacja wzrasta = Zwiększenie stóp procentowych
Niższa wartość = Inflacja spada = Zmniejszenie stóp procentowych


Jobless Claims

Raport Jobless Claims podaje ilu amerykańskich obywateli złożyło wniosek o zapomogę dla bezrobotnych. Jobless Claims dzieli się na – initial(osoby ubiegające się o zapomogę po raz pierwszy) oraz continuing(osoby które już korzystały z zapomóg). Ze względu, że wyniki podawane są cotygodniowo mogą się znacznie różnić, więc najczęściej oznaczane są jako czterotygodniowa średnia ruchoma. Raport Jobless Claims ma duże znaczenie ze względu na teorię ,że więcej osób pracujących oznacza więcej dochodów do dyspozycji obywateli, co prowadzi do wyższej konsumpcji osobistej i zwiększenia produktu krajowego brutto.

Dane historyczne:
Poniższy wykres przedstawia wartości tygodniowe Initial Jobless Claims od 1967 roku do kwietnia 2017 roku. Widać, że w ostatnich miesiącach przebity został dołek z 2000 roku i od tego czasu wartość Jobless Claims cały czas spada.

Źródło: www.tradingeconomics.com

Większość ekonomistów zgadza się, że trwała zmiana (ujęta w średniej ruchomej) o 30 000 roszczeń lub więcej stanowi punkt odniesienia dla realnego wzrostu miejsc pracy lub ich utraty. Mniejsze różnice uznaje się za statystycznie mało znaczące.

Silne strony
– raporty tygodniowe zapewniają informacje niemal w czasie rzeczywistym.
– jako starannie wydane oświadczenie, inwestorzy mogą odrazu zastosować uzyskane informacje do swoich decyzji rynkowych.
– wstępne roszczenia (initial) są pomniejszone o korekty sezonowe (niektóre sezony w roku cechują sie wzrostem prac tymczasowych) oraz przedstawiają podział na poszczególne wyniki konkretnych państw.
– niektóre dane liczbowe są pokazane wraz z komentarzem agencji raportowej danego państwa w odniesieniu do konkretnych gałęzi przemysłu, np. „mniej zwolnień w przemyśle maszynowym”.

Słabe strony
– wyniki sa bardzo zmienne.
– same roszczenia o zapomogę nie mówią wiele o ogólnym stanie gospodarki.

Spodziewany efekt
Aktualnie < Prognoza = Wzrost wartości waluty
Wyższa wartość = Inflacja spada = Zmniejszenie stóp procentowych
Niższa wartość = Inflacja wzrasta = Zwiększenie stóp procentowych


Housing Starts

Publikowany 17 dnia każdego miesiąca przez U.S. Commerce Department -The New Residential Construction Report (zwany również Housing Starts) jest uważany za kluczowy wskaźnik siły ekonomicznej. Housing starts jest to raport nowych projektów budownictwa mieszkaniowego które rozpoczęły się w danym miesiącu, lecz jest to tylko częścią większego raportu zawierającego w sobie również informację o ilości oddanych mieszkań do użytku oraz wydanych pozwoleń na budowę.

Wartość Housing Starts od 1960 roku

Źródło: www.tradingeconomics.com

Wartość Housing Starts z ostatnich 10 lat

Źródło: www.tradingeconomics.com

Inwestorzy i analitycy oglądają miesięczne dane o liczbie mieszkań, porównując je z danymi z poprzednich miesięcy i okresami rocznymi. Ze względu na pogodę mogą mieć znaczący wpływ na warunki mieszkaniowe, liczby są również prezentowane jako dostosowane sezonowo i wygładzone przy użyciu formuł statystycznych. Dane dotyczące liczby mieszkań są często poddawane przeglądowi w celu odzwierciedlenia najbardziej aktualnych ocen. Nieruchomości są kluczową częścią gospodarki Stanów Zjednoczonych, która ma wpływ na powiązane branże, takie jak bankowość, sektor kredytów hipotecznych, surowce, zatrudnienie, czy budownictwo. W silnej gospodarce ludzie są bardziej skłonni do zakupu nowych domów. Odwrotnie, w słabej gospodarce, ludzie są mniej skłonni do zakupu.

Spodziewany efekt
Aktualnie > Prognoza = Wzrost wartości waluty
Wyższa wartość = Inflacja wzrasta = Zwiększenie stóp procentowych
Niższa wartość = Inflacja spada = Zmniejszenie stóp procentowych


Consumer Price Index

CPI służy jako wskaźnik poziomu cen koszyka dóbr i usług konsumenckich. Tworzy się sub-indeksy dla różnych kategorii produktów i zbierane są próbki reprezentacyjne cen. Następnie łączy się je w całość by uzyskać wartość wskaźnika CPI. Procentowa zmiana indeksu może być uznawana za wskaźnik inflacji, jednak wielu ekspertów uważa, że CPI jest bardziej wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania niż miarą inflacji. Uważają, że CPI pokazuje koszyk „statystyczny”, który różni się od „codziennego”. Ceny niektórych dóbr rosną szybciej niż innych, a konsumenci mogą zaczać wybierać substytuty. Cały czas pojawiają sie też nowe dobra i usługi, które najczęściej z opóźnieniem znajdują się w koszyku statystycznym.

Spoglądajac na historyczne wartości wskaźnika CPI widać jak w latach 70tych wartość CPI zaczęła osiągać szybkie wzrosty. Jednak nie ma to większego znaczenia, gdyż liczy się przede wszystkim, procentowa zmiana wartości indeksu.

Źródło: www.tradingeconomics.com

W Unii Europejskiej zamiast CPI obliczany jest zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych – HICP. Wskaźnik jest sporządzany jako średnia ważona indeksów cenowych poszczególnych krajów, które przyjęły euro. Jednym z głównych celów ECB jest utrzymanie HICP poniżej 2%. HICP od CPI różni się tym, że uwzględnia konsumentów z obszarów wiejskich, gdzie CPI skupia się jedynie na obszarach zurbanizowanych.

Należy zauważyć, że consumer price index a harmonized index of consumper prices (zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, HICP) to dwa różne wskaźniki. W przypadku Unii Europejskiej oraz Europejskiej Banku Centralnego do podawania wartości inflacji konsumenckiej korzysta się z HICP.

Źródło: www.tradingeconomics.com

Spodziewany efekt
Aktualnie > Prognoza = Wzrost wartości waluty
Wyższa wartość = Inflacja wzrasta = Zwiększenie stóp procentowych
Niższa wartość = Inflacja spada = Zmniejszenie stóp procentowych


Trade Balance

Indeks cen importowanych stworzony poprzez zestawienie zestawianie cen towarów zakupionych w USA, ale wyprodukowanych poza krajem (import) i cen towarów zakupionych poza krajem, ale produkowanych w USA (eksport).

Dane z tych indeksów często mają bezpośredni wpływ na rynki obligacji. Indeksy są używane do pomiaru inflacji w produktach, które są sprzedawane na całym świecie. Ceny obligacji często spadają, gdy importowanie inflacji staje się wysokie, ponieważ zmniejsza wartość pierwotnej inwestycji (głównej).

Inflacja może również zaszkodzić rynkom kapitałowym, ponieważ wraz ze wzrostem inflacji, stopy procentowe są często podnoszone, aby zmniejszyć wzrost cen. Rosnące stopy procentowe często oznaczają spadek cen akcji.

Spodziewany efekt
Aktualnie > Prognoza = Wzrost wartości waluty
Wyższa wartość = Inflacja wzrasta = Zwiększenie stóp procentowych
Niższa wartość = Inflacja spada = Zmniejszenie stóp procentowych.


Unemployment Rate

Bezrobotni to ci, którzy zgłaszają, że są bez pracy, że są dostępni do pracy i że podjęli aktywne kroki w celu znalezienia pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni. Gdy bezrobocie jest wysokie, niektórzy ludzie zniechęcają się i przestają szukać pracy, następnie są wykluczeni z danych unemployment rate. Oznacza to, że stopa bezrobocia może spaść lub przestać rosnąć, nawet jeśli nie nastąpiła zasadnicza poprawa na rynku pracy.

Źródło: www.tradingeconomics.com

Wyższe bezrobocie niż oczekiwano może zmusić bank centralny do obniżania stóp procentowych w celu pobudzenia gospodarki.
Spodziewany efekt
Aktualnie < Prognoza = Wzrost wartości waluty
Wyższa wartość = Inflacja spada = Zmniejszenie stóp procentowych
Niższa wartość = Inflacja wzrasta = Zwiększenie stóp procentowych.


Consumer Sentiment / Consumer Confidence Index

Indeks zaufania konsumentów w kraju. Mierzy poziom optymizmu konsumentów dotyczący sytuacji gospodarczej na podstawie wysokości ich oszczędności i wydatków. Wskaźnik ten jest silnie skorelowany z bezrobociem, wysokością realnych dochodów i inflacją.

Źródło: www.tradingeconomics.com

Spodziewany efekt
Aktualnie > Prognoza = Wzrost wartości waluty
Wyższa wartość = Inflacja wzrasta = Zwiększenie stóp procentowych
Niższa wartość = Inflacja spada = Zmniejszenie stóp procentowych


Durable goods orders

Przedsiębiorstwa i konsumenci zazwyczaj składają zamówienia na dobra trwałe, gdy są przekonani, że gospodarka się poprawia. Raport dotyczący dóbr trwałych pokazujący wzrost zamówień to znak, że gospodarka wykazuje tendencję wzrostową. Zamówienia na dobra trwałe mówią inwestorom, czego mogą oczekiwać od sektora produkcyjnego, głównego składnika gospodarki.

Źródło: www.tradingeconomics.com

Spodziewany efekt
Aktualnie > Prognoza = Wzrost wartości waluty
Wyższa wartość = Inflacja wzrasta = Zwiększenie stóp procentowych
Niższa wartość = Inflacja spada = Zmniejszenie stóp procentowych

print
0
Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

19 + seventeen =